Mësimi i artit në fëmijërinë e hershme ndihmon fëmijët të shprehin lirshëm emocionet e tyre nëpërmjet vizatimeve, gërshetimeve dhe krijimeve të tyre artistike. Ky proces i përkrah fëmijët të zhvillojnë njohuri për ngjyrat, formën dhe teksturën, ndërsa ndihmon edhe në përforcimin e aftësive motorike fine.