Institucioni ynë ofron qëndrim tërëditor dhe gjysmëditor për fëmijët nga 9 muaj deri në moshën 6 vjeçare.